قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۱۲۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۳ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۴ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۵ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۶ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۹۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۸ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸,۵۰۰
۹ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۰ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۱۰۰
۱۱ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۹۰۰
۱۲ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۹۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۱۶۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۴,۰۰۰
۱۴ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۱۵ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۱۶ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۲,۲۰۰
۱۷ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۸۰۰
۱۸ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۸۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲۰ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۵۰۰
۲۱ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲۲ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۱۰۰
۲۳ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
۲۴ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۲۶ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۹,۰۰۰
۲۷ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
۲۸ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۲۰۰
۲۹ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۸۰۰
۳۰ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۳۲ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۳۳ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۳۴ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۳۰۰
۳۵ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۹۰۰
۳۶ چاپ کاغذ کوتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۲۰۰
لیست قیمت چاپ کاغذ کوتد کوتد ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۸,۰۰۰
۳۸ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۳۹ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۲,۰۰۰
۴۰ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۶۰۰
۴۱ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۸۰۰
۴۲ چاپ کاغذ کوتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۴,۲۰۰