قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۳۰۰
۲ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۴۰۰
۳ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۵۰
۴ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۳۰۰
۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۷۵
۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۲۵
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۶۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۲۵۰
۸ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۹۰۰
۹ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۱۵۰
۱۰ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۲۵۰
۱۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۵۰
۱۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۱۵۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۹۵۰
۱۴ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۵۰
۱۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۸۵۰
۱۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۹۵۰
۱۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۳۰۰
۱۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۸۰۰
۲۰ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۴۵۰
۲۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۷۰۰
۲۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۸۰۰
۲۳ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۶۰۰
۲۴ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۷۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۲۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۶۰۰
۲۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۲۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲۹ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۸۵۰
۳۰ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۹۵۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۹۰۰
۳۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۳۳ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۲۵۰
۳۴ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۳۵۰
۳۵ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۷۰۰
۳۶ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۸۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۵۰
۳۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۶۰۰
۳۹ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۹۵۰
۴۰ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۵۰
۴۱ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
۴۲ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰