قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۴ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۵۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۶۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۸ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۹ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۱۰ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۱۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
۱۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۵۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۴ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۱۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۱۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۱۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۱۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲۰ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۵۰۰
۲۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۲۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۲۳ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
۲۴ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۶ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۲۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۹ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۳۰ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۳۲ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۳۳ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۳۴ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۵۰۰
۳۵ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
۳۶ پرینت کاغذ کتد A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۰۰۰
لیست قیمت پرینت کاغذ کتد کتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۳۸ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳۹ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۴۰ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۴۱ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۴۲ پرینت کاغذ کتد A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰