قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۳ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۲۰۰
۴ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۴۰۰
۵ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۶ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۲۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۰۰
۱۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۱۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۱۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۱۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۱۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۲۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۱۵۰
۲۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۰۰
۲۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۲۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳۸۰
۲۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۲۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۲۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۲۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۳۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۳۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۳۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۳۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۳۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۳۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۳۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۲۵۰
۳۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۴۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۴۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۴۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹۰۰
۴۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۴۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۵۰
۴۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۴۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۰۰
۴۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۷۵
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۵۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۵۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۵۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۵۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۵۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۵۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۵۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۵۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۵۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۶۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۱ ۱,۷۵۰
۶۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۱ ۲,۲۵۰
۶۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۶۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۶۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۶۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹۰۰
۶۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۶۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۵۰
۷۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۷۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۰۰
۷۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۷۵
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۷۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۷۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۸۰۰
۷۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۷۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۶۰۰
۷۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۸۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۸۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۸۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۸۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۸۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۹۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۸۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۸۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۸۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۹۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۹۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۹۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۹۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۹۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۵۰
۹۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۲۵
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۹۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۹۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۰۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۲۰۰
۱۰۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۸۰۰
۱۰۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۰۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۰۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۱۰۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۹۰۰
۱۰۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۱۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۱۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۱۱۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۵۰
۱۱۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۵۰
۱۱۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۱۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۱۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۱۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۱۱۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۱۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۷۵
۱۲۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۱۲۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۲۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۱۲۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۶۰۰
۱۲۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۱۲۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۲۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۱۲۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۱۳۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۳۰۰
۱۳۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۱۳۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۲۵۰
۱۳۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۷۵۰
۱۳۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۱۳۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۵۰
۱۳۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۱۳۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۱۵۰
۱۴۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۱۴۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۱۴۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۱۴۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۱۴۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۴۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۴۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۰۰
۱۴۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۱۴۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۱۴۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۶۰۰
۱۵۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۸۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۱ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۲,۰۰۰
۱۵۲ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۴,۰۰۰
۱۵۳ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۱۰۰
۱۵۴ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۱۵۵ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۱۵۶ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۷ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۱۵۸ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۱۵۹ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۱۶۰ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۱۶۱ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۶۰۰
۱۶۲ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۳ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۱۶۴ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲۰,۰۰۰
۱۶۵ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۱۶۶ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰
۱۶۷ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۰۰۰
۱۶۸ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۴,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۷۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۷۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۱۷۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۱۷۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۱۷۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۷۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۷۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۷۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۵۰
۱۷۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
۱۸۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۸۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۸۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۱۸۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۱۸۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۱۸۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۷۵
۱۸۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۸۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۸۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۱۸۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۹۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۱۹۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
۱۹۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰