قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۴ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۵ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۶ پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۱۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۱۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۱۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۱۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۱۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶۲۵
۲۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸۷۵
۲۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۲۵
۲۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۲۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳۷۵
۲۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۲۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۲۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۳۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۳۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۳۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۳۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۳۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۳۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۳۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۴۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۵۰
۴۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۴۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۴۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۴۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۵۰
۴۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۲۵
۴۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۰۰
۴۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۵۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۵۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۵۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۵۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۵۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۵۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۵۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۵۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۵۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۶۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۱ ۱,۵۰۰
۶۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۱ ۲,۰۰۰
۶۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۶۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۵۰
۶۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۶۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۶۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۶۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۵۰
۷۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۲۵
۷۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۰۰
۷۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۷۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۷۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۸۰۰
۷۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۲۰۰
۷۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
۷۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۸۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۸۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۸۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۸۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
۸۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۸۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
۸۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
۹۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۹۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۹۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۷۵
۹۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۵۰
۹۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۲۵
۹۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۹۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۹۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۰۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۴۰۰
۱۰۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۶۰۰
۱۰۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۰۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۰۵ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰۶ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۱۰۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۱۰۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۱۱۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۱۱۱ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۱۱۲ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۱۱۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۱۱۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۱۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۱۱۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹۰۰
۱۱۷ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۱۱۸ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۷۵
۱۱۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۵۰
۱۲۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۲۵
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۱ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۲۲ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۲۳ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۱۲۴ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۸۰۰
۱۲۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۱۲۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۲۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۲۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۱۳۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۱۳۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۱۳۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۳ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۳۴ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۳۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۱۳۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۱۳۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۱۳۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۹ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۴۰ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۴۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۱۴۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۱۴۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۱۴۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۴۵ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۴۶ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۴۷ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۱۴۸ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۱۴۹ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۱۵۰ پرینت رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۶۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۱ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۵۲ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۱۵۳ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۵۴ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۱۵۵ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
۱۵۶ پرینت رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۷ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۱۵۸ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۱۵۹ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۶۰ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۱۶۱ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۱۶۲ پرینت رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۳ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۱۶۴ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۸,۰۰۰
۱۶۵ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۵۰۰
۱۶۶ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۳,۵۰۰
۱۶۷ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۵۰۰
۱۶۸ پرینت رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۲,۰۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۷۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۷۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۱۷۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۱۷۳ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۱۷۴ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷۵ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۷۶ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۷۷ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۱۷۸ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۱۷۹ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۱۸۰ پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۸۱ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۸۲ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۸۳ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۱۸۴ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۱۸۵ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۵۰
۱۸۶ پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
لیست قیمت پرینت رنگی کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۸۷ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۸۸ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۸۹ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۹۰ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۱۹۱ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۱۹۲ پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰