قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۲,۰۰۰
۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۲۰۰
۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۰۰
۱۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۱۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۱۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۵ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۵۰
۱۶ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۷ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۱۸ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۲۰ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۲۱ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۲۲ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۲۳ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۲۴ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۲۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۲۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۴۰۰
۲۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۳۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۳۲ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۳۳ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۳۴ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۳۵ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۵۰
۳۶ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۳۸ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۳۹ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۴۰ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۵۰
۴۱ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۴۲ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۴۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۴۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۴۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۷۰۰
۴۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۴۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۶۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۱ ۲,۵۰۰
۵۰ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۱ ۳,۲۵۰
۵۱ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
۵۲ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۵۰
۵۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
۵۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۵۶ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۵۷ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۵۰
۵۸ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۵۹ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶۵۰
۶۰ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۶۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۶۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۶۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۳۰۰
۶۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
۶۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۶۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۶۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۲۰۰
۷۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۶۰۰
۷۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۷۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۷۴ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۷۵ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۷۶ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۷۷ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
۷۸ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۸۰ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۸۱ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۸۲ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۵۰
۸۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
۸۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۸۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۸۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۸۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۸۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
۹۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۹۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۹۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۹۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰
۹۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
۹۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۸۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹۷ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۹۸ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۹۹ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۱۰۰ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۱۰۱ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
۱۰۲ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۰۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۱۰۵ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۱۰۶ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۱۰۷ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
۱۰۸ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۱۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۱۱۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۱۱۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۱۱۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۱۱۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۱۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۱۱۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۱۱۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۸۰۰
۱۱۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۲۰۰
۱۱۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۶۰۰
۱۲۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۲۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۱۲۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۱۲۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۱۲۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۱۲۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۷۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۲۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۱۲۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۱۲۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۲۰۰
۱۳۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۶۰۰
۱۳۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
۱۳۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۳ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۱۳۴ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۱۳۵ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۳۶ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۳۷ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۳۸ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳۹ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۴۰ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۱۴۱ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۱۴۲ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۱۴۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۱۴۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۴۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۱۴۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳۰,۰۰۰
۱۴۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
۱۴۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰
۱۴۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۴,۰۰۰
۱۵۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲۱,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۱۵۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۸,۰۰۰
۱۵۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
۱۵۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
۱۵۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۰۰۰
۱۵۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۵۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۴,۰۰۰
۱۵۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۱۵۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰
۱۶۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰
۱۶۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۵۰۰
۱۶۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۱۶۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
۱۶۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۹۰۰
۱۶۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۱۶۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۱۶۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۲۰۰
۱۷۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۱,۲۰۰
۱۷۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
۱۷۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۱۷۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۱۷۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۱۷۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۱۷۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۱۷۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷۹ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۸۰ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۸۱ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۸۲ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۱۸۳ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
۱۸۴ چاپ دیجیتال رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۵۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۸۵ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۱۸۶ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۸۷ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۱۸۸ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۱۸۹ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۱۹۰ چاپ دیجیتال رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۱۲۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۹۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۱۹۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۱۹۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۹۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۱۹۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۹۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۹۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸,۵۰۰
۱۹۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۰۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۱۰۰
۲۰۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۹۰۰
۲۰۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۹۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۱۶۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۰۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۴,۰۰۰
۲۰۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۲۰۵ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۰۶ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۲,۲۰۰
۲۰۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۸۰۰
۲۰۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۸۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۰۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۲۱۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۹,۰۰۰
۲۱۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
۲۱۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۲۰۰
۲۱۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۸۰۰
۲۱۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۱۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲۱۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۵۰۰
۲۱۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲۱۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۱۰۰
۲۱۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
۲۲۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۲۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۲۲ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۲۲۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۲۲۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۳۰۰
۲۲۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۹۰۰
۲۲۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کوتد ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۲۷ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۸,۰۰۰
۲۲۸ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲۲,۰۰۰
۲۲۹ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۲,۰۰۰
۲۳۰ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۶۰۰
۲۳۱ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۸۰۰
۲۳۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۴,۲۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۳۳ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۳۴ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۲۳۵ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۲۳۶ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۹۰۰
۲۳۷ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۴۰۰
۲۳۸ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۸۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی لیبل A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۳۹ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۴۰ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰
۲۴۱ چاپ دیجیتال رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۴,۸۰۰
لیست قیمت چاپ دیجیتال رنگی لیبل A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۴۲ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۴۳ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
۲۴۴ چاپ دیجیتال رنگی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۹,۶۰۰