قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی) تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۴۶۰,۰۰۰
۲ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۵۸۰,۰۰۰
۳ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۷۱۰,۰۰۰
۴ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۸۴۰,۰۰۰
۵ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۱,۳۵۰,۰۰۰
۶ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۱,۵۳۰,۰۰۰
لیست قیمت تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی) تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۷ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۹۵,۰۰۰
۸ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۶۰,۰۰۰
۹ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۴۵۰,۰۰۰
۱۰ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۵۱۰,۰۰۰
۱۱ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۷۰۵,۰۰۰
۱۲ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۸۸۰,۰۰۰
لیست قیمت تحریر ۸۰ گرم (سایز واقعی) تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱۳ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۱۰,۰۰۰
۱۴ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۲۴۰,۰۰۰
۱۵ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۳۱۰,۰۰۰
۱۶ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۵۰,۰۰۰
۱۷ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۵۱۵,۰۰۰
۱۸ تحریر 80 گرم (سایز واقعی) A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۷۵۰,۰۰۰