قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۲ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۳ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۴ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۵ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۶ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۷ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۸ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۹ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۱۰ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۱۱ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۱۲ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱۳ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۱۴ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۱۵ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۱۶ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---
۱۷ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ---
۱۸ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ---