قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۳۸۰,۰۰۰
۲ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۴۶۵,۰۰۰
۳ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۵۹۵,۰۰۰
۴ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۶۸۰,۰۰۰
۵ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۱,۰۹۵,۰۰۰
۶ تراکت تحریر 80 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۱,۲۰۰,۰۰۰
لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۷ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۵۵,۰۰۰
۸ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۰۰,۰۰۰
۹ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۳۸۵,۰۰۰
۱۰ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۴۳۵,۰۰۰
۱۱ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۶۶۵,۰۰۰
۱۲ تراکت تحریر 80 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۷۳۰,۰۰۰
لیست قیمت تراکت تحریر ۸۰ گرم تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱۳ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۱۹۰,۰۰۰
۱۴ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۲۱۰,۰۰۰
۱۵ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۸۵,۰۰۰
۱۶ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۱۰,۰۰۰
۱۷ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۴۵۰,۰۰۰
۱۸ تراکت تحریر 80 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۴۷۵,۰۰۰