قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۱۰,۰۰۰
۲ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۲۳۵,۰۰۰
۳ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۲۸۵,۰۰۰
۴ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۰۵,۰۰۰
۵ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۵۵۰,۰۰۰
۶ تراکت گلاسه 135 گرم A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۵۸۰,۰۰۰
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۷ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۳۰۵,۰۰۰
۸ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۳۵۰,۰۰۰
۹ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۴۳۵,۰۰۰
۱۰ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۴۸۰,۰۰۰
۱۱ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۸۹۰,۰۰۰
۱۲ تراکت گلاسه 135 گرم A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۹۵۰,۰۰۰
لیست قیمت تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش وجه قیمت (تومان)
۱۳ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۴۷۵,۰۰۰
۱۴ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۵۶۰,۰۰۰
۱۵ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۷۴۰,۰۰۰
۱۶ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۸۳۰,۰۰۰
۱۷ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۱ رو ۱,۶۰۰,۰۰۰
۱۸ تراکت گلاسه 135 گرم A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری ۲ رو ۱,۶۸۰,۰۰۰