قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کتاب تحریر ۷۰ گرمی جیبی
# کاغذ وجه قیمت (تومان)
۱ چاپ کتاب جیبی ۲ رو ۱۶۰
لیست قیمت چاپ کتاب تحریر ۷۰ گرمی رحلی
# کاغذ وجه قیمت (تومان)
۲ چاپ کتاب رحلی ۲ رو ۳۶۰
لیست قیمت چاپ کتاب تحریر ۷۰ گرمی رقعی
# کاغذ وجه قیمت (تومان)
۳ چاپ کتاب رقعی ۲ رو ۱۸۰
لیست قیمت چاپ کتاب تحریر ۷۰ گرمی وزیری
# کاغذ وجه قیمت (تومان)
۴ چاپ کتاب وزیری ۲ رو ۲۰۰