قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۲ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۳ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۶۰۰
۴ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۸۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۱۰۰
۶ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۷ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۸ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۴۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۱۰ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۱۱ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
۱۲ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۹۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۱۴ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰
۱۵ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۵۰۰
۱۶ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۱۸ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۱۹ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۲۰ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰