قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۲ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۳ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۴ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۶۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۶ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۷ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
۸ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۱۰ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۱۱ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۱۲ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۹,۵۰۰
۱۴ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۳,۵۰۰
۱۵ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۵۰۰
۱۶ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۲,۰۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۷ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۱۸ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۱۹ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۲۰ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰