قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲۵,۰۰۰
۲ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳۰,۰۰۰
۳ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰
۴ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰
۵ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۴,۰۰۰
۶ چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲۱,۰۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۸ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۸,۰۰۰
۹ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
۱۰ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
۱۱ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۰۰۰
۱۲ چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۴,۰۰۰
۱۴ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۶,۰۰۰
۱۵ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰
۱۶ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰
۱۷ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۵۰۰
۱۸ چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ جلد کتاب A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۱ رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۲۰ چاپ جلد کتاب A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۲ رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
۲۱ چاپ جلد کتاب A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۹۰۰
۲۲ چاپ جلد کتاب A۳ ۰+(۲۵۰×۳۵۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۰,۴۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۳ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۲۴ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۲۵ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۲۰۰
۲۶ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۱,۲۰۰
۲۷ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
۲۸ چاپ جلد کتاب A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۰۰۰
لیست قیمت چاپ جلد کتاب گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۹ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳۰ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۳۱ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۳۲ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۳۳ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۳۴ چاپ جلد کتاب A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰