قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کاغذ کتان کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۳ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۴ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۹۰۰
۵ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۴۰۰
۶ چاپ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۸۰۰