قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت کاغذ کتان کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۳ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۴ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۵ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
۶ کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰