قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد استند (A۰++ (۹۰۰×۱۷۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰++ (۹۰۰×۱۷۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۱۲۵,۰۰۰
۲ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰++ (۹۰۰×۱۷۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۱۲۲,۵۰۰
۳ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰++ (۹۰۰×۱۷۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۱۲۰,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد (A۲ (۶۰۰×۴۲۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴ چاپ پوستر (پلات) (A۲ (۶۰۰×۴۲۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۴۰,۰۰۰
۵ چاپ پوستر (پلات) (A۲ (۶۰۰×۴۲۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۳۷,۵۰۰
۶ چاپ پوستر (پلات) (A۲ (۶۰۰×۴۲۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد استند (A۰+++ (۹۰۰×۲۰۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰+++ (۹۰۰×۲۰۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۱۴۰,۰۰۰
۸ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰+++ (۹۰۰×۲۰۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۱۳۷,۵۰۰
۹ چاپ پوستر (پلات) استند (A۰+++ (۹۰۰×۲۰۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۱۳۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد (B۲ (۵۰۰×۷۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۰ چاپ پوستر (پلات) (B۲ (۵۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۵۵,۰۰۰
۱۱ چاپ پوستر (پلات) (B۲ (۵۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۵۲,۵۰۰
۱۲ چاپ پوستر (پلات) (B۲ (۵۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد (A۱ (۶۰۰×۹۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ پوستر (پلات) (A۱ (۶۰۰×۹۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۶,۵۰۰
۱۴ چاپ پوستر (پلات) (A۱ (۶۰۰×۹۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۶۲,۵۰۰
۱۵ چاپ پوستر (پلات) (A۱ (۶۰۰×۹۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۶۰,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد (B۱ (۱۰۰×۷۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۶ چاپ پوستر (پلات) (B۱ (۱۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۷۵,۰۰۰
۱۷ چاپ پوستر (پلات) (B۱ (۱۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۷۲,۵۰۰
۱۸ چاپ پوستر (پلات) (B۱ (۱۰۰×۷۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر (پلات) کاغذ کتد (A۰ (۹۰۰×۱۲۰۰mm
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ پوستر (پلات) (A۰ (۹۰۰×۱۲۰۰mm ۱ رو ۱۱ ۳۰ ۸۵,۰۰۰
۲۰ چاپ پوستر (پلات) (A۰ (۹۰۰×۱۲۰۰mm ۱ رو ۳۱ به بالا ۸۲,۵۰۰
۲۱ چاپ پوستر (پلات) (A۰ (۹۰۰×۱۲۰۰mm ۱ رو ۱ ۱۰ ۸۰,۰۰۰