قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۰۰
۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۵۰
۱۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۱۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۱۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۱۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۳۰۰
۱۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
۱۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۱ ۲,۵۰۰
۲۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۱ ۳,۲۵۰
۲۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
۲۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۵۰
۲۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
۲۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲۶ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۲۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۲۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۵۰
۲۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
۳۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۳۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۳۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
۳۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۳۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۳۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۴۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۴۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
۴۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۴۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۴۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۴۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۴۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۴۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰