قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۱۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۱۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۱۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۲۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۲۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۲۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۵۰
۲۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۲۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۲۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۲۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
۳۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۴۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۳۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۳۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۳۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
۳۵ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
۳۶ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۳۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۴۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۴۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۴۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۴۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۴۵ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۴۶ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۴۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۴۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ کتد ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۵۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۵۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۵۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
۵۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ کتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۵۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۵۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۵۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۵۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۶۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰