قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۰۰
۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۶۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۱۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۴ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۱۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۱۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۱۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۲۰ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۲۵۰
۲۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۲۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۲۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۲۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲۶ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۲۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۲۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۳۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۹۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۳۲ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۳۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۳۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۳۵ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۳۶ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۵۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳۸ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۹ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۴۰ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۴۱ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۹۰۰
۴۲ چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
لیست قیمت چاپ کاتالوگ گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۴۴ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۴۵ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۴۶ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۵۰
۴۷ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۵۰
۴۸ چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰