قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۹۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۹ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۱۰ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۱۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۱۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۵۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۱۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۹۰۰
۱۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۲۰ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۲۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۲۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۵۰
۲۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۲۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۲۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۲۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۳۰۰
۲۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۳۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۲۵۰
۳۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۷۵۰
۳۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۳۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۵۰
۳۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۳۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰