قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۵۰
۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۱۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۱۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
۱۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۱۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۱۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۱۷ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
۱۸ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۲۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۲۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۲۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۲۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۲۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۲۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۲۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۳۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۷۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۳۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۳۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۳۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۳۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۳۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۵۰