قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۴۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۹ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۱۰ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
۱۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
۱۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۱۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۱۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۲۰ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۲۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۲۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۲۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۲۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۲۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۲۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۲۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۲۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۳۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت چاپ بروشور گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۳۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۳۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۳۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۳۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۳۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰