قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۳ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۲۰۰
۴ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۴۰۰
۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۲۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۱۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۱۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۱۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۲۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۱۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۱۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۱۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۱۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۹۰۰
۱۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۹۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۲۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۲۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۲۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۲۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۸۰۰
۲۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۲۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۶۰۰
۳۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۳۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۳۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۳۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۲۰۰
۳۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۸۰۰
۳۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۳۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۳۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۴۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۶۰۰
۴۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۴۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۴۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۲,۰۰۰
۴۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۴۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۴۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۰ ۴,۶۰۰
۴۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ ۰ ۴,۸۰۰