قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۲ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۲,۰۰۰
۳ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۴ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۲۰۰
۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۱۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۴۰۰
۱۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۲۰۰
۱۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۲۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۲۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه قیمت (تومان)
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۱۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۱۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۲۰۰
۱۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۶۰۰
۱۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۱۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۲۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۲۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۲۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰
۲۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
۲۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۸۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۲۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۲۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۸۰۰
۲۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۲۰۰
۲۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۶۰۰
۳۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۳۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۳۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۲۰۰
۳۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹,۶۰۰
۳۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
۳۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۹,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۳,۰۰۰
۳۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۵,۰۰۰
۳۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۲۰۰
۴۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱۱,۲۰۰
۴۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
۴۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱۱,۰۰۰