قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۴۰۰
۴ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۱۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۹۰۰
۱۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۱۰۰
۱۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر تحریر ۱۲۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۱۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۱۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۱۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۱۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
۱۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۶۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۲۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۲۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۲۰۰
۲۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴,۶۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۳۵ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۲۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۸۰۰
۲۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۲۰۰
۲۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
۳۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۸۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۱۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۳۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۳۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۴۰۰
۳۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۶۰۰
۳۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۳۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۴۰۰
۴۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۸۰۰
۴۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۴۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۴۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر گلاسه ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۴۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۴۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۴۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۴۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴,۲۰۰
۴۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۶۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر کتد ۱۶۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۵۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۵۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۵۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۵۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
۵۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۵۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر کتد ۲۰۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۸,۰۰۰
۵۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹,۵۰۰
۵۷ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰
۵۸ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰
۵۹ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰
۶۰ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
لیست قیمت چاپ پوستر کتد ۲۵۰ گرمی A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۶۲ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۰,۰۰۰
۶۳ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰
۶۴ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸,۵۰۰
۶۵ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۰۰۰
۶۶ چاپ پوستر A۳ (۲۹۷×۴۲۰mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸,۰۰۰