قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۴ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۵ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۶ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
۷ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۸ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۹ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۱۰ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۱۱ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۱۲ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۴ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۵ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۶ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۵۰
۱۷ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
۱۸ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰