قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۲ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۳ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۴ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۵ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۶ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت چاپ کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۸ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۹ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۰ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۱۱ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
۱۲ چاپ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۵۰