قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۴ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۶ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۷ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۹ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۱۰ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۱۱ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۱۲ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۱۴ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۵ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۱۶ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۱۷ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۱۸ کارت پستال-کارت دعوت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت کتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ کارت پستال وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۲۰ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۱ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۲۲ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲۳ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۲۴ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۲۵ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۲۶ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۷ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۲۸ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۲۹ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۳۰ کارت پستال-کارت دعوت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰