قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۰۰
۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۶۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۱۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۱۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۱۵۰
۱۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۰۰
۱۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۱۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳۸۰
۱۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۲۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۲۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۲۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۹۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۲۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
۲۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹۵۰
۲۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۲۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۳۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۳۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۳۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۳۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۳۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۵۰
۳۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۲۵
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۴۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۴۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۹۰۰
۴۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۴۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۴۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۴۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۵۰
۴۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۵۰
۴۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱۰۰
۵۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۵۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۵۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۵۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۷۵
۵۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۵۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۵۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۵۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۳۰۰
۵۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۶۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۲۵۰
۶۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۷۵۰
۶۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۶۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۵۰
۶۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۶۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۱۵۰
۶۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۶۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۷۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۷۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۷۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۷۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۷۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۷۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۷۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۷۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۸۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۸۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۸۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۵۰
۸۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
۸۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۸۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۸۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۸۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۷۵
۹۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰