قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۵۰
۱۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۱۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶۲۵
۱۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۸۷۵
۱۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۲۵
۱۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۱۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳۷۵
۱۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۲۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۲۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
۲۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۴۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
۲۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
۲۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۲۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۲۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۵۰
۳۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۳۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۳۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴۷۵
۳۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۵۰
۳۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۲۵
۳۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۳۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۴۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۴۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۴۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۴۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۴۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰
۴۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۴۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۴۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۷۵۰
۵۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۹۰۰
۵۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۰۰
۵۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۷۵
۵۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴۵۰
۵۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶۲۵
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۵۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۵۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۵۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۵۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۶۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۶۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۶۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۶۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۶۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۶۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۶۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۶۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۷۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۷۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۷۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۷۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۷۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۷۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۷۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۷۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۸۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۸۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰
۸۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۸۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۸۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۲,۵۰۰
۸۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶۰۰
۸۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۸۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۵۰
۹۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰