قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۰۰
۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۵۰
۱۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۱۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۰۰۰
۱۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۱۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵۵۰
۱۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۱۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵۰۰
۱۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۸۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۲۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۲۱ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۰۰
۲۲ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۲۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
۲۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۲۷ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۲۸ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۵۰
۲۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۵۰
۳۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۳۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۳۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
۳۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۴۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۴۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۴۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۴۴ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۴۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷۵۰
۴۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۴۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۰۰
۴۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۱۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۵۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۵۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۵۰
۵۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۵۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
۵۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۲۵۰
۵۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱,۶۵۰
۵۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۵۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۰۰
۵۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۶۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۶۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۲۵۰
۶۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۵۰
۶۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۶۵ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶۶ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۶۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۶۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۶۹ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۷۰ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۷۱ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۷۲ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۷۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۳ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۷۴ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۷۵ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۷۶ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۷۷ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۷۸ چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷۹ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۸۰ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸۱ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۸۲ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۸۳ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
۸۴ چاپ تراکت A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۵۰
لیست قیمت چاپ تراکت گلاسه ۲۵۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۸۵ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۷۵۰
۸۶ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸۷ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۸۸ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۴۰۰
۸۹ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۹۰۰
۹۰ چاپ تراکت A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۴۰۰