قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۱۰۰
۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۸ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۹ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۰۵۰
۱۰ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۱ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۱۲ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۵۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۱۴ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۵ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۱۰۰
۱۶ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۵۰
۱۷ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
۱۸ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۰۵۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۲۰ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۲۱ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۲۲ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۷۰۰
۲۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۲۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۶۰۰