قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۶۰۰
۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۶۰۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۹ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۸۰۰
۱۰ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۳۵۰
۱۱ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۷۵۰
۱۲ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۳۰۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۱۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۱۷ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۱۸ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰