قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۲,۵۰۰
۲ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۷۰۰
۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۵۰۰
۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۲۰۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۱,۵۰۰
۸ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۲,۰۰۰
۹ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۹۰۰
۱۰ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۲۵۰
۱۱ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۸۰۰
۱۲ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۱۵۰
لیست قیمت چاپ سربرگ تحریر ۱۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۱۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۱۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۸۰۰
۱۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۵۰۰
۱۷ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۶۰۰
۱۸ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰