قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۸۰۰
۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۴۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۱۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۶۰۰
۱۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
۱۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۱۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۱۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۱۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۸۰۰
۱۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۱۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۷۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۵۰۰
۲۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۲۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۶۰۰
۲۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۶۰۰
۲۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۲۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۵۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۹,۰۰۰
۲۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۱۱,۰۰۰
۲۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۲۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۷,۹۰۰
۲۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۴۰۰
۳۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۷,۸۰۰