قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۶۰۰
۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۷۰۰
۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۴۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۰۰۰
۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۷۰۰
۱۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۱۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۵۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۳,۵۰۰
۱۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۱۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۹۰۰
۱۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۰۰۰
۱۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۷۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۳۰۰
۲۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۲۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۲۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتد ۱۶۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۲۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۲۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۲۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
۳۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتد ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۳۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰
۳۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۳۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۵۰۰
۳۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتد ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۳۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۳۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۳۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰
۴۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۴۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۰۰۰
۴۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۴۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۴۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۰۰۰
۴۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰
۴۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۵۰۰
۴۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۵,۰۰۰
۴۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰