قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۳۵ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۱,۹۰۰
۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰
۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۸۰۰
۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۸۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۱۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۰۰۰
۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰
۱۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۱۰۰
۱۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۱,۹۰۰
۱۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۰۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۴,۵۰۰
۱۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۵,۵۰۰
۱۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۲۰۰
۱۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۳۰۰
۱۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۱۰۰
۱۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۲۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه گلاسه ۲۵۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۵,۰۰۰
۲۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۱ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۲,۴۰۰
۲۲ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰
۲۳ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۲,۳۰۰
۲۴ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۳,۴۰۰
لیست قیمت چاپ گواهینامه کتان ۳۰۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۲۵ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱ ۲۰ ۶,۰۰۰
۲۶ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱ ۲۰ ۷,۵۰۰
۲۷ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۲۱ ۵۰۰ ۵,۰۰۰
۲۸ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۲۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰
۲۹ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۵۰۱ به بالا ۴,۵۰۰
۳۰ چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۵۰۱ به بالا ۶,۰۰۰