قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت چاپ سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ چاپ سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱,۴۰۰
۲ چاپ سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۲,۰۰۰
۳ چاپ سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱,۰۰۰
۴ چاپ سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱,۴۰۰
لیست قیمت چاپ سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵ چاپ سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۷۰۰
۶ چاپ سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱,۰۰۰
۷ چاپ سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۵۰۰
۸ چاپ سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۷۰۰
لیست قیمت چاپ سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹ چاپ سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۳۵۰
۱۰ چاپ سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۵۰۰
۱۱ چاپ سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۲۵۰
۱۲ چاپ سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۳۵۰
لیست قیمت چاپ سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ چاپ سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱۷۵
۱۴ چاپ سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۲۵۰
۱۵ چاپ سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱۲۵
۱۶ چاپ سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱۷۵