قیمت بر اساس کاغذ:

لیست قیمت پرینت سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱,۰۰۰
۲ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱,۴۰۰
۳ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۹۰۰
۴ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱,۲۰۰
لیست قیمت پرینت سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۵ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۵۰۰
۶ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۷۰۰
۷ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۴۵۰
۸ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۶۰۰
لیست قیمت پرینت سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۹ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۲۵۰
۱۰ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۳۵۰
۱۱ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۲۲۵
۱۲ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۳۰۰
لیست قیمت پرینت سیاه و سفید تحریر ۸۰ گرمی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
# کاغذ وجه از تا قیمت (تومان)
۱۳ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱۲۵
۱۴ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱۱ ۱۰۰۰ ۱۷۵
۱۵ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۱ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱۱۰
۱۶ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) ۲ رو ۱۰۰۱ به بالا ۱۵۰