لیست قیمت پرینت دیجیتال


لیست قیمت پرینت سیاه و سفید


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
۸۰ گرم - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰ ریال ۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲,۵۰۰ ریال ۳,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۰۰۰ ریال ۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
۸۰ گرم - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال ۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۰۰۰ ریال ۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
۸۰ گرم - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۵,۰۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰ ریال ۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱,۲۵۰ ریال ۱,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۰ ریال ثبت سفارش
پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
۸۰ گرم - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۲,۵۰۰ ریال ۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۷۵۰ ریال ۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶۵۰ ریال ۷۵۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ریال ۶۵۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت پرینت رنگی


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال ۲۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰ ریال ۳۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
تحریر ۸۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۲,۵۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰ ریال ۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴,۲۵۰ ریال ۷,۲۵۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۰۰۰ ریال ۶,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰ ریال ۸,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۷۵۰ ریال ۷,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال ۲۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال ۹,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۰۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰ ریال ۱۰,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۷,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال ۹,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
تحریر ۸۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۶,۵۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲,۲۵۰ ریال ۳,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲,۱۵۰ ریال ۳,۶۵۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۰۰۰ ریال ۳,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۷,۵۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲,۵۰۰ ریال ۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰ ریال ۳,۸۵۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۱,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳,۵۰۰ ریال ۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۲۵۰ ریال ۴,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳,۷۵۰ ریال ۵,۲۵۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۵۰۰ ریال ۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳,۲۵۰ ریال ۴,۷۵۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت پرینت رنگی پوستری


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ریال ۴۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۸۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت گلاسه 90 گرمی


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
گلاسه 90 گرمی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۹۰ گرمی - پرینت دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال ۱۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت پرینت تست


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com