لیست قیمت پرینت رنگی پوستری


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال
۲ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۸۰,۰۰۰ ریال
۳ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۴ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۵۲,۰۰۰ ریال
۵ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال
۶ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۷ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ریال
۸ پرینت رنگی پوستری A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ ریال
۹ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۸۰,۰۰۰ ریال
۱۰ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۹۰,۰۰۰ ریال
۱۱ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۲ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۵۷,۰۰۰ ریال
۱۳ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ریال
۱۴ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۵ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ریال
۱۶ پرینت رنگی پوستری A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۳,۰۰۰ ریال
۱۷ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۱۸۰,۰۰۰ ریال
۱۹ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۹۰,۰۰۰ ریال
۲۰ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ریال
۲۱ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ریال
۲۲ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ریال
۲۳ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ریال
۲۴ پرینت رنگی پوستری A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰ ریال
۲۵ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۲۶ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۶۰,۰۰۰ ریال
۲۷ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۲۸ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۴۲,۰۰۰ ریال
۲۹ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال
۳۰ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۳۱ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال
۳۲ پرینت رنگی پوستری A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com